නියෝජිතායතන සහයෝගීතාව

wodeairen

නියෝජිත සමුපකාරය

Wuxi ks ආනයන හා අපනයන සීමිත සමාගමට ආනයන හා අපනයන පිළිබඳ වසර ගණනාවක අත්දැකීම් තිබේ. චීනයේ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සහ අපනයනය කිරීම සඳහා අපි ලොව පුරා සමාගම් දුසිම් ගණනක් වෙනුවෙන් ක්‍රියා කර ඇත්තෙමු.

 

අපට සහයෝගීතාවයේ ක්‍රම දෙකක් තිබේ:

1 - අපි චීනයේ ඔබේ නියෝජිතයා

2 - ඔබට අපගේ නියෝජිතයා විය හැකි අතර අපගේ නිෂ්පාදන විකුණන්න

 

නිශ්චිත සහයෝගීතා සැලැස්ම පිළිබඳ විස්තර සඳහා කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?